مکان ما

ایران، تهران، پیروزی

24/7 در دسترس هستیم

021-33052380

آدرس ایمیل

Info@mypins.ir

اپلیکیشن PINS نسخه پیمانکار

بهترین اپلیکیشن برای سفارش سرویس مدارس ، کنترل مسیر پیمایش دقیق ، ثبت شکایات و نظارت

قیمت محصول :

50000 تومان

- امکان مدیریت  مدارس تحت پوشش

-نظارت و کنترل رانندگان تحت پوشش خود و  دانش آموزان

-تخمین فاصله مکانی راننده

-رسیدگی به شکایات و نظرات